Informacje na temat ochrony danych osobowych

Klauzula RODO

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że:
 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MBL Poland Sp. z o.o. 
 
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO,

 
3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie MBL Poland Sp. z o.o.
 
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku pracy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami,
 
5) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (obecnie: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych), jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO,
 
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy o pracę i związanych z nią obowiązków podatkowo-składkowych.
 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z zatrudnieniem mnie 
w firmie :
 
MBL Poland Sp. z o.o.
Ul. Sulejowska 45d
97-300 Piotrków Trybunalski
 
 
poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) informujemy, iż:
 
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest MBL Poland Sp. z o.o. 
Ul. Sulejowska 45d 97-300 Piotrków Trybunalski
 
2)        Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj.  osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 
4)        Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko, na które złożyli Państwo aplikację. 
 
6)       Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres prowadzenia rekrutacji i nie dłużej niż 3 miesiące od daty otrzymania aplikacji. 
 
7)     Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 
8)        W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego.


KLAUZULA INFORMACYJNA REALIZOWANA WOBEC BYŁYCH PRACOWNIKÓW
 
 
1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z faktem, że byli Państwo pracownikami MBL Poland Sp. z o.o., jest MBL Poland Sp. z o.o.  z siedzibą                              w Piotrkowie Trybunalskim, 97-300, ul. Sulejowska 45d, adres e-mail: conatct@mbl.pl, dalej: Administrator.
 
2. Państwa dane są przetwarzane w celu zrealizowania obowiązków Administratora jako pracodawcy w zakresie przechowywania dokumentacji związanej z zatrudnieniem, a także dla zrealizowania obowiązków Administratora jako płatnika zaliczek na podatek dochodowy i płatnika składek ZUS – art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, art. 9 ust. 2 lit. b i h RODO.
 
3. W przypadku powstania jakichkolwiek roszczeń, Państwa dane mogą być przetwarzane również w celu obrony/dochodzenia tych roszczeń – jako prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO; art. 9 ust. 2 lit. f RODO)
 
4. Podanie przez Państwa danych było obowiązkowe i wynika z przepisów prawa pracy, prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych.
 
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowej.
 
6. W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych.
 
7. Państwa dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
 
8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).